Abonnementsvoorwaarden Rekad NV

 1. De abonnementsformule, tarieven
  1. De tarieven van de abonnementsformules die we aanbieden zijn inclusief BTW (voor zover van toepassing) en verzendingskosten.
  2. Geldende standaardtarieven worden gepubliceerd in de colofon  en op de website van het tijdschrift.
  3. Tarieven, aanbod, verschijningsfrequentie en redactionele formule kunnen op elk moment aangepast worden.  Wijzigingen worden meegedeeld in het magazine en op de website.
  4. Het abonnementstarief waarop u intekent  blijft  gans de abonnementsperiode (gebruikelijk 12 maanden) geldig.
 2. Looptijd, verlenging en beëindiging van het abonnement
  1. Abonnementen worden aangegaan voor de overeengekomen periode of het aantal edities.
  2. Binnen een abonnementsperiode kan het abonnement alleen tegen het einde van het overeengekomen termijn worden beëindigd.
  3. Na een abonnementsperiode – behoudens opzegging –  wordt het abonnement automatisch verlengd voor een periode van 12 maanden en dit aan het op dat ogenblik geldend standaardtarief. U ontvangt een factuur/uitnodiging  voor de verlenging  van het abonnement en dit  in de maand voorafgaand  het einde van de abonnementsperiode.
  4. Na (automatische) verlenging kunt u uw abonnement onmiddellijk stopzetten.  De factuur/uitnodiging voor de verlenging  wordt gecrediteerd.
  5. Enkel na betaling van de factuur/uitnodiging voor de verlenging van het abonnement , wordt het abonnement opnieuw geactiveerd.
  6. Een onbetaald factuur/uitnodiging voor verlenging van het abonnement wordt automatisch gecrediteerd na 2 maanden.
  7. Opzeggen kan  per post  of per e-mail. U ontvangt een bevestiging.
 3. Welkomstgeschenk of korting
  1. Wanneer in de aanbieding een premium vervat  zit, wordt dit u toegestuurd 2 à 3 weken na ontvangst van uw betaling.
  2. Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden zolang de voorraad strekt.
  3. Eventuele kortingsacties zijn beperkt in tijd en niet cumuleerbaar met andere  acties. Bestelt u via de webshop, dan hebt u tijdens het bestelproces de mogelijkheid om gebruik te maken van een kortingscode. Een kortingscode is een code die u via een promotiecampagne ontvangt om een korting op een bepaald abonnement te verkrijgen. Vooraleer uw bestelling te bevestigen, kunt u de kortingscode in uw winkelmandje invullen.
 4. Intekenen op een abonnement
  1. Intekenen op een abonnement doet u door ons een bestelbon te sturen per post of per e-mail of  door ons telefonisch te contacteren.  Of u kan u online registreren op  de webshop van het tijdschrift. U ontvangt  ter bevestiging  een factuur /uitnodiging voor betaling.
  2. Het abonnement komt tot stand zodra we uw betaling administratief verwerkt hebben. We stellen alles in het werk om het abonnement zo snel mogelijk te starten
  3. U ontvangt het eerste nummer na registratie van de betaling en dit binnen een termijn van veertien dagen of bij de eerst volgende verschijningsdatum na registratie van de betaling.
  4. We behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren.
 5. Uw gegevens en privacy
  1. Rekad nv verzamelt, registreert en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten en abonnees voor het nemen van een abonnement en de daaraan gekoppelde activiteiten zoals de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een  evenement, de deelname aan een wedstrijd  of actie . Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.
  2. Rekad nv respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van abonnees en klanten worden door Rekad nv dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Meer informatie i.v.m. ons privacy beleid vindt u op en.new.rekad.be
  3. Adreswijzigingen in verband met bezorging dan wel facturering dienen uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan onze klantendienst  te worden doorgegeven. Ook onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden.
  4. De verwerking van de persoonsgegevens door  Rekad nv  zijn onderworpen aan het Belgisch wet.
 6. Uw abonnement betalen
  1. Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden:  online betaling (beveiligd, met factuur) of overschrijving met factuur.
 7. Herroepingsrecht
  1. U hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn loopt vanaf de dag van levering van het eerste tijdschrift aan de abonnee. Om dit recht uit te oefenen moet u ons formeel (via e-mail, telefoon, post  ) laten weten dat u de intekening op het abonnement wil annuleren.   U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de herroeping via mail of brief.
  2. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zijn de kosten van retournering voor de rekening van de klant.
  3. U bezorgt ons tevens een rekeningnummer voor terugstorting. De terugbetaling gebeurt binnen dertig dagen na de ontvangst van de herroeping en na de retournering van het product.
 8. Garantie
  1. We bevestigen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product
  2. U bent gehouden om het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering. In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient u onze klantendienst hierover zo snel mogelijk te informeren (per e-mail, post of telefonisch) en de artikelen dadelijk  naar ons terug te sturen. Nadat wij het door U geretourneerde product hebben ontvangen, zullen wij u gratis een nieuw product of het product dan overeenstemt met uw bestelling toesturen.
  3. Bij vragen, opmerkingen of klachten kan u op elk moment contact opnemen met de klantendienst en dit per post, per email of telefonisch. De klantendienst zal uw verzoek zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met u.
 9. De leveringsdatum
  1. Gedurende de looptijd van het abonnement zal Rekad nv zich inspannen voor een tijdige levering van het magazine.
  2. De leveringsdatum is een datum die slechts bij benadering wordt opgegeven, het verstrijken ervan vernietigt het contract niet en geeft in geen geval aanleiding tot enige schadevergoeding.
  3. In geval van overmacht heeft de N.V. Rekad het recht de leveringen op te schorten of te verdagen.
 10. Intellectuele eigendom
  1. De auteursrechten en andere intellectuele eigendoms- en overeenkomstige rechten met betrekking tot de tijdschriften berusten bij Rekad nv en/of haar licentiegevers. Abonnee en klant erkennen deze rechten en zal zich onthouden van inbreuk op deze rechten.
 11. Onze klantendienst
  Rekad  N.V. ,Klantendienst, Geelseweg 47 A, B – 2200 HERENTALS, Tel: 014 28 60 80, Abonnementen@rekad.be, en.new.rekad.be
 12. Toepassing van de abonnementsvoorwaarden
  1. Het intekenen op een abonnement houdt in dat u deze abonnementsvoorwaarden aanvaardt.
  2. Ze vernietigen en vervangen alle voorgaande abonnementsvoorwaarden en zijn onderdeel van de algemene verkoopsvoorwaarden van Rekad N.V.
  3. Alle rechten en aanspraken van Rekad  nv in deze abonnementsvoorwaarden gelden evenzeer voor de door Rekad nv ingeschakelde derden.
  4. Deze voorwaarden zijn online gepubliceerd op en.new.rekad.be en op de website van het betreffende magazine en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Een verzoek kan gericht worden aan de klantendienst.
  5. Rekad nv behoudt zich het recht voor voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra ze gepubliceerd worden op en.new.rekad.be  en op de website van het betreffende magazine. Vanaf dat moment zijn ze van toepassing op de te sluiten overeenkomsten.
 13. Betwisting
  1. Op alle rechten, verplichtingen en  aanbiedingen waarop deze abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, alsook op  de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  2. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout of het Vredegerecht van Herentals bevoegd.
 14. Verantwoordelijke Uitgever
  Rekad  N.V. , Lieven Hemschoote
  Geelseweg 47 A, B – 2200 Herentals, en.new.rekad.be, Ond. Nr. /BTW BE 0415.550.572, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
Schuiven naar boven